Opowieść Kasi Firma Niesłuszne zwolnienie z pracy – o czym warto pamiętać?

Niesłuszne zwolnienie z pracy – o czym warto pamiętać?Pracobiorca najęty na czas nieokreślony ma więcej przywilejów, niż osoba zatrudniana na podstawie umowy-zlecenia, jest to związane z tym, że pracodawca nie może zwolnić pracownika bez podania odpowiedniej argumentacji. Przyczynę powinno się opisać jednoznacznie i precyzyjnie. Jedynie w takich okolicznościach najęty może ocenić, czy zwolnienie jest uzasadnione.

Nagłe zwolnienie – co można zrobić?

Trudno nie zauważyć, że osoby zatrudniające innych pracowników niekiedy postępują niezgodnie z prawem pracy, zwalniając zatrudnionych bez stosownego wyprzedzenia i bez podania przyczyny. Opisane postępowanie to tzw. zwolnienie dyscyplinarne, które pracodawca może przeprowadzić wyłącznie w ściśle określonych okolicznościach. Może to być np. ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków pracowniczych, skazanie prawomocnym wyrokiem sądu i utrata niezbędnego w danym zawodzie statusu osoby niekaranej czy też wynikające z winy pracownika pozbawienie uprawnień koniecznych do wykonywania określonych obowiązków służbowych. Ponadto trzeba podkreślić, że rozwiązanie umowy o pracę w trybie natychmiastowym, to czynność, którą można wykonać tylko w czasie czternastu dni od dnia, w którym osoba uprawniona do wypowiedzenia uzyskała wiedzę o ważnym powodzie. Jeżeli nie wystąpiły warunki usprawiedliwiające podjęcie takiej decyzji, pracodawca w takim przypadku postąpił niezgodnie z prawem. Jeśli zdarzy się, że osoba zatrudniona ocenia, iż zwolnienie nie było uzasadnione, taką okoliczność można wyjaśnić jedynie w okresie trzech tygodni od otrzymania wypowiedzenia.

Gdzie szukać pomocy?

Jeśli nie jesteśmy pewni, czy pracodawca miał prawo dokonać nagłego zwolnienia, to dobrym pomysłem będzie udanie się do wyspecjalizowanego prawnika. W każdym dużym mieście, np. w Pabianicach, nie nastręcza problemów znalezienie adwokata posiadającego ekspercką wiedzę z zakresu prawa pracy. Aby go odnaleźć, można wyszukać w Google: adwokat prawo pracy, znajdziemy całe rzesze odpowiadających nam specjalistów. Specjalista prawny może pomóc w szczególności w sprawach: odszkodowań z powodu niezgodnego z prawem rozwiązania umowy o pracę, podejmowania przez przełożonego działań o charakterze mobbingowym, ponownego zatrudnienia związanego z przywróceniem do pracy, korekty świadectwa pracy, otrzymania przysługujących nam wynagrodzeń z tytułu wykonania pracy oraz różnych niewymienionych wcześniej problemach prawnych związanych z zatrudnianiem pracowników. Adwokat może też reprezentować pokrzywdzonego na sali sądowej.